شیربها چیست و از کجا رسم شده؟

لطفا کمی صبر کنید...