حضورت در قلبم مثل نفس کشیدن است آرام و بی صدا امّا همیشگی اولین نوروز باستانی در کنار آرامبخش ترینم