روز عروسی دستکش استفاده کنم؟

پرسش: دستکش با چه لباسی بیشتر همخونی داره؟ به نظر شما خوبه که روز عروسی دستکش دستم کنم؟

لطفا کمی صبر کنید...