تغییر روش های پیشگییری از بارداری

پرسش: آیا درسته که هر چند وقت یکبار باید روش جلوگیری از بارداری رو تغییر داد؟

لطفا کمی صبر کنید...