میشه به جای عروسی رفت مسافرت و لباس عروس پوشید؟

لطفا کمی صبر کنید...