آیا تاکنون متن کامل سند ازدواج را مطالعه کرده اید؟ آیا می دانید قرار است چه بندهایی را امضا کنید؟ آیا می دانید قرار است چه تعهداتی را بپذیرید؟

زمانی که با عشق و علاقه پای سفره عقد می نشینید و به امید خوشبختی بله میگویید، از حق و حقوق تان خبر دارید؟ تا به حال به متن سند ازدواج فکر کرده اید که در قبال چه وظایفی بله گفته اید و چه حقوقی دارید؟

در قوانین مدنی و فقهی ایران، ازدواج قبل از اینکه یک سنت عرفی، شرعی، دینی و عاطفی میان دو انسان باشد، یک سنت حقوقی است که تعهدات و تکالیفی رو برای زن و شوهر ایجاد می کند. حین ازدواج زن و شوهر تعهداتی را نسبت به هم مکلف می شوند و در مقابل حقوقی هم نسبت به یکدیگر پیدا می کنند.

آیا می دانید این تعهدات چه هستند؟ آیا می دانید با خوانده شدن صیغه ازدواج چه تعهدات و تکالیفی بر گردن تان می افتد و در مقابل چه حقوقی به دست می آورید؟ آیا می دانید در محضر ازدواج باید چه شروطی را امضا کنید؟ آیا می دانید هنگام امضای سند ازدواج، دارید چه حق و حقوقی را به همسرتان می بخشید؟
بر طبق قانون محضر دار و عاقد موظف هستند که قبل از خواندن صیغه ازدواج، مجموعه این حقوق و تکالیف را به طور کامل برای شما توضیح دهند. در این مطلب اشاره ای کلی به مجموعه شروط 12 گانه درج شده در همه سند های ازدواج می اندازیم.

با اطلاع از مجموعه این تعهدات، تکالیف و شروط می توانید مهریه ای متناسب برای خود تنظیم کنید و از حقوق قانونی خود ضمن ازدواج آگاهی یابید.

الف) ضمن عقد نکاح زوج شرط کرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبود، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.

ب) ضمن عقد نکاح زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه کند و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول کند.

مواردی که زن می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور طلاق کند به شرح زیر است:

1- استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که اجبار شوهر هم ممکن نباشد.

2- سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند.

3- ابتلای زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.(فقط در حدی که بیماری خطرناک غیرقابل درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد)

4- جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد.

5- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.

6- محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

7- ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.

8- زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی (تشخیص عذر موجه با دادگاه است) یا اینکه زوج شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند.

9- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زن باشد.

10- در صورتی که پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر، صاحب فرزند نشود.

11- در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

12- زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند.

قضاوت و تشخیص همه موارد بالا به عهده دادگاه است.