همسرم بیش از حد به مادرش وابسته است

پرسش: من 9ماه هست که عقد کردم. هم من و هم شوهرم پدرانمان فوت کردن وچون شوهرم پسر بزرگ خانواده است، خانواده اش به او وابسته هستند و توقعاتشان از او زیاد است. به عنوان مثال زمانی که پیش من می آید مدام به او میگویند از وقتی ازدواج کردی ما رو فراموش کردی. همسر من هیچ وقت اعتراضی به آنها نمی کند اما مادرشوهرم وقتی شوهرم منزل ماست به هربهانه ای زنگ می زند. من حس می کنم هیچ نقشی تو زندگی خودم ندارم و شوهرم تحت نفوذ مادرشوهرم است و به خاطر اینکه آنها ناراحت نباشند کمتر من را میبیند و جلوی آنها به من محبت نمی کند تا ناراحت نشوند. من خیلی از این بابت ناراحتم.

لطفا کمی صبر کنید...