به نظرتون مهریه چی باشه بهتره؟ مهریه خودتون چی بود؟